2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Konsolide metin

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Konsolide metin

Ayrıca bu işletmeler aleyhine idari para cezası kesilmesi de mümkündür. Yönetim Kurulu tarafından dosyanın gönderildiği tarihten itibaren disiplin soruşturması yapılan Cemiyet Üyesi hakkında Onur Kurulu tarafından 60 gün içinde karar verilmelidir. Bu durumda Yönetim Kurulu Onur Kurulu tarafından karar verilmesi gereken tarihten itibaren 15 gün içinde karar verir. Yönetim Kurulu üye tam sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. K) Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. F) Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşta doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayenin yüzde ellisini geçemez. Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi en fazla iki medya hizmet sağlayıcı kuruluşa doğrudan ortak olabilir. Şirket ana sözleşmelerinde bu hususları sağlayan düzenlemeler açıkça belirtilir. (7) İlgili kişi birinci fıkrada belirtilen cevap ve düzeltme hakkını, aynı süreler içinde doğrudan sulh ceza mahkemesinden isteyebilir. (5) Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin bu hakkı kullanmadan ölmesi hâlinde, bu hak mirasçılarından biri tarafından kullanılabilir.

(4) Suçla ilgili kanunmaddesinde yukarı sınırı üç ayı aşmayan hapis cezası veya adlî para cezasındanyalnız birinin uygulanabileceği hâllerde ödenmesi gereken miktar, yukarıdakifıkralara göre adlî para cezası esas alınarak belirlenir. (8) Suçtan zarar göreni gerçekkişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup, soruşturulması ve kovuşturulmasışikâyete bağlı bulunan suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve doğmuş olanzararın tümünü veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdurile fail özgür iradeleri ile uzlaştıklarında ve bu husus Cumhuriyet savcısıveya hâkim tarafından saptandığında kamu davası açılmaz veya davanındüşürülmesine karar verilir\. Her gün yeni bir oyun keşfet ve sınırsız eğlencenin tadını çıkar. rokubet giriş\. – (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdirinedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine,müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir.Diğer cezaların beşte birine kadarı indirilir. (4) Kısa süreli hapis cezasıertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerhakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. (3) Daha önce hapis cezasınamahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az sürelihapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veyaaltmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha azsüreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birineçevrilir. (2) Yukarıdaki fıkradabelirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özelhukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi ve failin Türkiye’de bulunmasıhâlinde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ilesuçtan zarar görenin şikâyeti üzerine fail, Türk kanunlarına görecezalandırılır. Üyeliğin sona ermesi Madde 147 –Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.

Kuşkusuz, ‘Shell Petroleum’ (kısaca ‘Shell’) ticari yaşamı boyunca davalarla iç içe olmuştur ve bu davalar çok uluslu bir şirketi (multinational company) kapsadığından, bazen ‘Shell’in faaliyet gösterdiği yargı yetki alanlarının temelde benzer hukuki sorunlara yönelik farklı yaklaşımlarını keskin bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. C. Görev sırasında güvenoyuMadde 111.- Başbakan gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir.Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir. B. Konut hakkıMadde 57.- Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetiMadde 26.- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

  • – (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyetveya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiileilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bulunsa bile,Türkiye’de yeniden yargılanır.
  • Bu bakımdan dolandırıcılık suçu, kişilerin malvarlığına karşı işlenen bir suç olup, bu suçla korunan hukuki yarar kişinin mülkiyet hakkıdır.
  • Maddesi uyarınca çarşı ve mahalle bekçileri bakımından da geçerlidir.
  • Uluslararası sistemin geldiği bugünkü aşama da hukuksal sorunların sadece ulusal düzeyde kavranması ve çözümlenmesini olanaksız kılmaktadır.

(2) Muhafaza edilmek üzerebaşkasına resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenleelkonulmuş olan taşınır malın bu kişinin elinden rızası dışında alınmasıhâlinde hırsızlık, cebren alınması hâlinde yağma, hileyle alınması hâlindedolandırıcılık, tahrip edilmesi hâlinde mala zarar verme suçuna ilişkinhükümler uygulanır. Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek cezanınyarısından dörtte üçüne kadarı indirilir. (3) Muhafaza edilmek üzerekendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenleelkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniylekaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ilecezalandırılır. (2) Birinci fıkrada tanımlanansuçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veyabunun mümkün olmaması hâlinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezalarınbeşte dördü indirilir. (3) Aleyhine tanıklık yapılankişi hakkında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesihâlinde, verilecek cezanın yarısından üçte birine kadarı indirilebilir. (3) Sahteliğini bilmeden kabulettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, bir aydanaltı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kullanmak için uyuşturucuveya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmî makamlartarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman teminettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veyauyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezayahükmolunmaz. (5) Uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanan kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satınalmak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı hükmolunan ceza, ancak tedavi vedenetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmaması hâlinde infazedilir. Kişi etkin pişmanlıktan yararlanmışsa, davaya devam olunarak hakkındacezaya hükmolunur. (3) Hakaret suçunun karşılıklıolarak işlenmesi hâlinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veyabiri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, cezavermekten de vazgeçilebilir. (5) Kurul hâlinde çalışan kamugörevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kuruluoluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. (4) Bu suçun mağdurun ekonomikbakımdan önemli bir kaybına neden olması hâlinde, ayrıca bin güne kadar adlîpara cezasına hükmolunur.

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapiscezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısıkadar artırılır. (3) Bu fiillerin bir banka veyakredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemiüzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. C) Cebir veya tehdit kullanmaksuretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğineveya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlerekatılmalarını engellemek. (2) Kendisi evli olmamaklabirlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişi deyukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Bu suçun örgüt faaliyetiçerçevesinde işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. (2) Çocukların kumar oynamasıiçin yer ve imkân sağlanması hâlinde, verilecek ceza bir katı oranındaartırılır. (4) Tedavi süresince devam edendenetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yılsüreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresininuzatılmasına karar verilebilir. (2) Uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirinehükmolunur.

Gönül kimsenin tutuklanmamasını, tutuklanmışsa da bir an önce tahliye edilmesini ve tutuklu yargılamasının makul sürede tamamlanmasını ister. Eski olumsuz örnekler dayanak alınarak, güncel hukuka aykırılıkların masumlaştırılması hukuki ve meşru olmaz. Adalette kaçmayı ve delil karartmayı önleme amacı taşıyan, cezaya dönüştürülmemesi gereken tutuklama tedbiri konusunda iyi sınav vermediğimiz, keyfi, gerekçesiz ve uzun tutukluluk sorunlarının devam ettiği bilinmektedir. Bu sorunlar, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı rahatsız etmeye devam etmektedir. Ancak şimdi bir sorun daha kendisini göstermiştir ki, yasal boşluk iddiası ile asliye ceza mahkemesi tarafından soruşturma aşamasında, yani dava başlamadan tahliye kararı verilebileceği ileri sürülmektedir. Tutukluluğun hukuka aykırılığı iddiasını bir yanlışla gidermeye çalışmak, yargı sorunlarını ve bu alanda yaşanan farklı uygulamalar ile çatışmaları şiddetlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Takdiri indirim nedenleri” başlıklı 62.

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. MADDE 5 – Gerçek veya sanal reklamın makul ölçülerde ve futbol maçının bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde kullanımının sağlanması esastır.Gerçek veya sanal reklam ibareleri  ve şekillerinin  spor anlayışına , ahlak ve adaba aykırı düşmemesi esastır. Özellikle alkollü içkiler , tütün mamülleri  , kumar yatırımları ile ilgili ,    politik , ırkçı veya dini içerikli  reklamlar  kesinlikle yasaktır.Gerçek veya sanal,  her türlü reklam alınması Federasyonun iznine tabidir. Reklamlara ilişkin sözleşmeler ve reklamların bir  örneği  7  gün öncesinden Federasyona gönderilir. 10 uncu maddenin 3 üncü fıkrası yönünden, Türkiye açısından temettülerin, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarından elde edilen geliri de kapsadığı anlaşılmaktadır. Bu Anlaşma, bir Akit Devlette bulunan ve her iki Akit Devlette de gelir üzerinden alınan vergiler yönünden mukim sayılmayan uluslararası örgütlere, bu örgütlerin organları ya da memurlarına ve üçüncü bir Devletin diplomat hüviyetindeki memurları, konsolosluk memurları ya da daimi misyonunun üyesi olan kişilere uygulanmayacaktır. “Düzenli ödeme” terimi, para veya para ile ölçülebilir bir menfaat karşılığında, tam ve yeterli bir ödemede bulunma yükümlülüğüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da belirlenebilir bir süre, belirli zamanlarda, düzenli olarak Ödenecek belirli bir meblağı ifade eder. 19 uncu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akif Devlet mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri ödemeler ile bu maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan düzenli ödemeler yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.